بررسی ادراک دانشجویان از احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امنیت در هر جامعه بستر رشد و توسعه آن را فراهم میکند و ارتباط مستقیمی با ادراک افراد جامعه دارد. ضعیف دانستن امنیت در وهله اول یک احساس تلقی شد، اما در مرحله حادتر به یک آسیب اجتماعی تبدیل میشود. با گسترش شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، توجه به امنیت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ضروری است. این مقاله ادراک دانشجویان دختر از امنیت اجتماعی را بررسی می کند.
روش
پژوهش حاضر به شیوه کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با نه نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به بررسی ادراک آنان از احساس امنیت پرداخته است. این افراد به طور تصادفی از بین دانشجویان انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند و از آنجا که هدف پژوهش مطالعه درک و تصور دانشجویان از احساس امنیت اجتماعی است، روش تحلیل مضمون مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها و
نتایج
این مطالعه نشان داد که دختران دانشجو در جامعه هدف، امنیت اجتماعی را با داشتن آزادی عمل و عدم هراس از مواجهه با مزاحمتهای مردان ادراک می کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805398 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.