ارزیابی سطح استرس شغلی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در لکوموتیورانان ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
تحقیقات نشان داده است که حرفه رانندگی یکی از مشاغل پرتنش در دنیا بوده است. مطالعات اندکی تاثیر استرس‏های مرتبط با کار را بر فرسودگی شغلی در میان رانندگان لکوموتیو بررسی نموده است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین استرس مرتبط با کار و فرسودگی شغلی در بین لکوموتیورانان ایرانی اجرا گردید.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی بر روی 67 نفر از لکومتیورانان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 انجام شد. استرس شغلی با استفاده از پرسش نامه استاندارد اداره ایمنی و بهداشت شغلی بریتانیا و فرسودگی شغلی با استفاده از پرسش نامه پیمایشی ماسلاچ مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته ها
بیش از 43% از افراد شرکت‏کننده در پژوهش، تجربه استرس مرتبط با کار در حد زیاد و بسیار زیاد داشته‏اند. ابعاد فرسودگی شغلی به طور قابل توجهی منجر به کاهش عمل کرد فردی (2/52%)، خستگی عاطفی (2/40%) و مسخ شخصیت (8/38%) شده است. میزان بالای استرس شغلی به طور قابل توجهی با خستگی عاطفی (037/0=P)، مسخ شخصیت (041/0=p) و عمل کرد فردی (009/0=P) ارتباط داشته است.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که استرس مرتبط با کار در لکوموتیورانان بسیار زیاد است. به علاوه، استرس شغلی با ابعاد مختلف فرسودگی شغلی مرتبط است. لازم است که واحدهای ایمنی و بهداشت حرفه‏ای اقداماتی برای کاهش استرس شغلی به عمل آورند، تا سلامت جسمی و روانی لکوموتیورانان ارتقاء یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
291 تا 299
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805602 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!