ردیابی ویروس های عامل نیوکاسل، آنفلوانزا (H9N2) و برونشیت عفونی در بیماری های تنفسی ماکیان بومی منطقه اهواز 2014 تا 2015

پیام:
چکیده:
ویروس های نیوکاسل، آنفلوانزای پرندگان و برونشیت عفونی از شایع ترین عوامل بیماریزای صنعت طیور ایران محسوب می شوند. هدف از این مطالعه مشخص کردن حضور ویروس های مذکور در ماکیان بومی منطقه اهواز بود. بدین منظور از تعداد 100 مرغ بومی با نشانه های تنفسی و تلفات، با تهیه نمونه خون و نیز سوآب از نای و کلوآکی مورد بررسی قرار گرفتند. در تاریخچه اکثر ماکیان بومی مورد مطالعه هیچ واکسنی دریافت نکردند.سرم های جمع آوری شده به وسیله آزمایش مهار هماگلوتیناسیون از نظر پادتن ضد آنفلوانزا و نیوکاسل و آزمایش الیزا از نظر پادتن ضد برونشیت عفونی ارزیابی شدند. سوآب های نای و کلوآکی نیز در بررسی مولکولی با آزمایش زنجیره پلیمراز با نسخه برداری معکوس استفاده شدند. بر اساس آزمایش سرولوژیک، 77% پرندگان برای ویروس نیوکاسل ، 45% برای ویروس آنفلوانزا و 4/38 % برای ویروس برونشیت عفونی مثبت بودند. در آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز، 95 درصد پرندگان در بررسی مولکولی به یکی از سه ویروس آلوده بودند. میزان ردیابی ویروس های نیوکاسل ، آنفلونزا و برونشیت عفونی به ترتیب 60%، 34% و 55% بود همچنین آلودگی هم زمان به ویروس های آنفلونزا و نیوکاسل در 13%، به ویروس های آنفلوانزا و برونشیت عفونی در 4%، به ویروس های نیوکاسل و برونشیت در 23% و به هر سه ویروس در 7% پرندگان مشاهده شد. چنین نتیجه گیری می شود که ماکیان بومی منطقه اهواز مخزن مهم ویروس های بیماریزای پرندگان بوده و می توانند در انتقال آن ها به پرندگان صنعتی نقش داشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
19 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805640 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.