خوشه بندی به روش نزدیک ترین همسایه با اولویت انتخاب خوشه های متراکم تر در آنالیز ماتریس تشابه جهت تفکیک پالس های راداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دسته بندی و میانبرداری پالس های راداری، از کاربردهای خوشه بندی است. از مشکلات اساسی در بیشتر روش ها، انتخاب مناسب مراکز اولیه جهت خوشه بندی است. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا ماتریس تشابه برای داده های ورودی بر اساس شعاع همسایگی تعریف شده، تولید می گردد. سپس با آنالیز کدهای ماتریس تشابه و انتخاب سطرهای با بیشترین کد تشابه، دسته های متراکم تر به ترتیب جدا می شوند. در این روش با توجه به جریان زیاد داده های راداری، بدون نیاز به تکرار پردازش، رشته پالس ها به صورت بهینه جدا می شوند. الگوریتم حاصل نسبت به توابع موجود خوشه بندی، داده را بر اساس شعاع همسایگی تعریف شده به تعداد خوشه های از پیش تعیین نشده با اولویت انتخاب دسته های متراکم و با دقت در اختصاص داده های واقع در مرز مشترک خوشه ها تفکیک می نماید. به طور خاص، مزیت استفاده از این الگوریتم در تفکیک پالس راداری، انتخاب نقاط متراکم به عنوان مراکز خوشه ها است. روش پیشنهادی می تواند برای تفکیک داده ها در زمینه های مختلف نیز به کار رود. از محاسن این روش نسبت به الگوریتم های مبتنی بر روش k-mean، دقت در انتخاب اولیه مراکز خوشه ها است. نتایج خوشه بندی روش پیشنهادی برای نمونه داده های راداری شامل 200 پالس با نتایج روش خوشه بندی حول رهبر که یکی از الگوریتم های مطرح در زمینه خوشه بندی پالس های راداری است، مقایسه شده است. بررسی شاخص های ارزیابی و اعتبارسنجی خوشه بندی مانند Dunn، Silhouette و RMSSD، بهینه بودن الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805670 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!