تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن بر شاخص های کیفی میوه سیب (Malus domestica cv.Fuji) طی انبارمانی و درصد برخی عنصرهای کانی برگ و میوه

پیام:
چکیده:
در این تحقیق تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن، در سه سطح (کلات آهن با غلظت های 0، 5 و 10 قسمت در میلیون (پی پی ام) و نیترات آمونیوم با غلظت های 0، 40 و 60 قسمت در میلیون) بر درصد عنصرهای نیتروژن، پتاسیم و فسفر برگ و میوه در زمان برداشت و برخی از ویژگی های کیفی محصول سیب رقم فوجی طی انبارمانی بررسی شد. بنابر نتایج این پژوهش، سطوح نیتروژن استفاده شده تاثیر معنی داری بر صفات کمی و کیفی میوه نداشت و تنها میزان ویتامین ث میوه را به طور معنی داری افزایش داد. سطوح آهن به کار برده شده به طور معنی داری درصد کاهش وزن میوه در دوره انبارمانی را کاهش داد. تاثیر انبارمانی بر برخی از شاخص های کیفی میوه معنی دار بود و منجر به کاهش کیفیت شد به طوری که این افت کیفیت از 95 روز انبارمانی به بعد ملموس تر بود. میزان ویتامین ث، سفتی بافت، وزن خشک و اسیدهای آلی (اسیدیته) میوه در مدت انبارمانی کاهش معنی داری داشت. تیمار نیتروژن سبب افزایش معنی دار محتوای نیتروژن برگ و میوه شد، اما پتاسیم برگ و میوه را کاهش داد. تاثیر تیمار آهن بر میزان این سه عنصر در برگ و میوه معنی دار نبود و تنها پتاسیم میوه را به طور معنی داری کاهش داد. به طورکلی نتایج این تحقیق نشان دهنده نگهداری سه ماهه این رقم بدون کاهش کیفیت است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
733 -742
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805799 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.