ارائه مدل ریاضی جهت در نظر گرفتن تاثیر زلزله های پالس گونه در طیف های طراحی لرزه ای با توجه به داده های شتاب نگاشتی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه گسترش ساخت وسازها و امنیت آنها در مقابل زمین لرزه به خصوص در شهرهایی که در مجاورت گسل های فعال1 قرار دارند مورد توجه است. اخیرا محققین شاهد اثرات متفاوت زمین لرزه های دور و نزدیک از گسل بر سازه ها بوده اند. این موضوع در آئین نامه های سازه ای ایران به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله تحقیقاتی در این زمینه و صرفا بر مبنای داده های شتاب نگاشتی به ثبت رسیده از زمین لرزه های ایران انجام شده است. ابتدا 450 شتاب نگاشت از زمین لرزه های ایران که تا سال 1393 توسط مرکز تحقیقات ثبت شده، جمع آوری گردید. نگاشت های نزدیک به گسل با توجه به جهت داری پیش رونده و پالس گونه بودن از سایر نگاشت ها مجزا گردیدند و تعداد نگاشت های مورد استفاده به 63 عدد تقلیل یافتند. با به کارگیری سه روش مختلف، نسبت مولفه طیف نگاشت های پالس گونه به طیف نگاشت های غیر پالس گونه تعیین شد. به دلیل کمبود شتاب نگاشت های ثبت شده، اطلاعات به دست آمده بر روی خاک های نوع 1 و 2 به عنوان ساختگاه های سنگی و خاک های نوع 3 و 4 به عنوان ساختگاه های خاک مورد استفاده قرار گرفتند. میزان اختلافات هرکدام از طیف های پالس گونه به دست آمده از روش های مختلف با طیف های پالس گونه واقعی تعیین شده و مدل سازی های ریاضی مرتبط با نتایج به دست آمده ارائه شد. مدل های به دست آمده از این مطالعات با مدل ارائه شده در آیین نامه 2800 ایران مقایسه و پیشنهاد شد که نتایج این بررسی توسط کمیته بررسی کننده آئین نامه 2800 ایران مد نظر قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1806974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!