تاثیر سطوح مختلف آنتی اکسیدانهای گلوتاتیون احیا شده و سوپراکسید دیسموتاز بر روی برخی از ویژگی های اسپرم پس از انجماد منی گاو

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
فرآیند انجماد منی با افزایش سطح انواع اکسیژن فعال نقش تعیین کننده ای بر روی اندامک های (غشاء سلولی، میتوکندری ها و DNA) سلولی اسپرم دارد.
هدف
هدف از این مطالعه تعیین تاثیر افزودن سطوح مختلف آنتی اکسیدان های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون احیا شده (GSH) پیش از انجماد بر روی پارامترهای تحرک کل، تحرک پیش رونده، زنده مانی و پاسخ مثبت به محلول هیپواسموتیک (HOST) پس از انجماد اسپرم گاو بود.
روش کار
در این مطالعه 4 راس گاو نر با سن 5-4 سال استفاده شده و 20 مرتبه اسپرم گیری (5 مرتبه برای هر راس گاو نر) انجام گرفت. آنتی اکسیدان های SOD بمیزان (IU/ml 100 و 150) و GSH بمیزان (mM 5/7 و 5) به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ افزوده شدند. نمونه های منی رقیق شده همراه با آنتی اکسیدان های اضافه شده و یا بدون آن، بصورت دستی در پایوت ها پر شده و انتهای آزاد آن ها توسط دستگاه بسته شدند. سپس با استفاده از ازت مایع و توسط دستگاه نیمه اتوماتیک انجماد منی، نمونه های منی منجمد شدند. پس از یخ گشائی نمونه ها، پارامترهای تحرک کل، تحرک پیش رونده، زند مانی و پاسخ مثبت به تست HOST در ساعات صفر و 2 انکوباسیون تعیین شدند.
نتایج
افزودن سطوح مختلف آنتی اکسیدان های SOD و GSH تفاوت معنی داری در هیچکدام از پارامترهای اسپرم بین تیمارها در ساعت اولیه انکوباسیون پس از یخ گشائی نشان نداد. در ساعت 2 انکوباسیون پس از یخ گشائی ، نمونه های منی حاوی IU/ml 100، SOD، تحرک کل، زنده مانی و صلابت غشاء اسپرم بطور معنی داری بهبود یافت (05/0>p). همچنین در نمونه حاوی SOD ا (IU/ml 150) صلابت غشاء اسپرم حفظ گردید (05/0>p). در نمونه های منی حاوی mM 5 آنتی اکسیدان GSH، تحرک کل و صلابت غشاء اسپرم پس از یخ گشائی بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافت (05/0>p).
نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که با استفاده از آنتی اکسیدان های SOD و GSH در رقیق کننده منی می توان کیفیت منی گاو را پس از یخ گشائی آن حفظ نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
375 -382
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807086 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!