تحلیل و بررسی راهکارهای جذب مخاطب در سالن های تئاتر شهرستان بندرعباس با تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره از دیدگاه مخاطبان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
تئاتر هنری است که دیده و بوییده می شود و تقریبا تمام حواس یک تماشاگر را در برمی گیرد و با ذهن و تخیل مخاطب خود کاملا درگیر می شود؛ لذا نقش مخاطب در این هنر قابل وصف نیست. این مقاله با هدف بررسی راهکا رهای جذب مخاطب در سالنهای تئاتر شهرستان بندرعباس، با تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره پی ریزی شده است؛ از این رو در ابتدا با استفاده از تحقیقات میدانی، مهمترین راهکارهای جذب مخاطب در سالنهای تئاتر شناسایی و پرسشنامهای تهیه شد.سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و قانون پاره تو، راهکارهای جذب مخاطب تجزیه و تحلیل شد. در نهایت، ایجاد کانا لهای ارتباطی و تبلیغاتی )سایت، شبکه مجازی، پیامک(، برقراری ارتباط ساختارمند و تعریف شده با آموزش و پرورش در خصوص بردن تئاتر به مدارس، افزایش تعداد سالن ها و کیفی سازی محیطهای اجرای تئاتر، تبلیغات چهره به چهره و تصویری )پوستر، تراکت، بنر و...( در بین عموم مردم و به کارگیری کارگردان طراز اول، به عنوان مهمترین راهکارهای جذب مخاطب در سالنهای تئاتر شهرستان بندرعباس انتخاب شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807257 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!