تحلیل نابرابری های آموزشی در بعد منطقه ای مطالعه موردی: شهرستان های استان هرمزگان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابر ی های آموزشی در شهرستان های استان هرمزگان انجام شد. این مطالعه به لحاظ ماهیت، پژوهشی کاربردی و از منظر روش شناسی، در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. شیوه ی گردآوری اطلاعات، از نوع کتابخانه ای و ابزار جمع آوری داده ها با توجه به اهداف پژوهش، مبتنی بر ابزارهای استاندارد شده در قالب جداول و فر م های رایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن )به ویژه سالنامه ی آماری سال 1394 استان هرمزگان بود هاست. ذکر این امر لازم است که جامعه ی آماری پژوهش، 13 شهرستان واقع در استان هرمزگان بود که برای سنجش سطح توسعه ی آموزشی، 22 مولفه در قالب شاخص های آموزشی از آمارنامه ی رسمی استان، استخراج و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی و زنده ی، سپس با استفاده از روش های تحلیل خاکستری و تحلیل سلسله مراتب خوشه ایبررسی شد. تحلیل یافته های پژوهش ضمن تایید وجود شکاف عمیق در توزیع و تخصیص فرصت های آموزشی بین شهرستان های استان هرمزگان، حاکی از آن است که در مجموع شاخص ها تنها شهرستان های ابوموسی با ضریب 84 / 0، به لحاظ آموزشی از بالاترین سطح توسه یافتگی برخوردار بوده و 12 شهرستان دیگر در سطح متوسطی از توسعه قرار گرفت هاست. همچنین نتایج سطح بندی شهرستان ها نیز نشان داد به لحاظ میزان توسعه ی آموزشی، نوعی محرومیت کلی بر فضای استان هرمزگان حاکم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807264 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!