رابطه ی هویت ملی و هویت قومی در بین دانشجویان آذری، فارس، لر، کرد و عرب در دانشگاه های ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
در عصر حاضر وجود قومیت های متعدد در ایران و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر، یکی از مسائل مهم در هر کشور است. باورها و نظرات مختلفی در زمینه ی افزایش گرایشهای قومی وجود دارد. از سوی دیگر این اعتقاد نیز وجود دارد که این گرایش های قومی در تعارض با هویت ملی افراد نیست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان آذری، لر و فارس دانشگاه های ایران در سال 94 بر روی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران، آذربایجان غربی، اهواز و لرستان با روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای اجرا شد هاست. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین هویت ملی و هویت قومی رابطه ی مثبت وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش نمرات مولفه های هویت قومی، نمرات مربوط به هویت ملی نیز افزایش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
100 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!