تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلات پلانتارفلکسور و دامنه حرکتی مچ پای زنان سالمند

پیام:
چکیده:
هدف
این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی زن و مرد و کارشناسان تربیت بدنی زن ومرد شهرستان کازرون بر اساس مدل کرک پاتریک انجام گرفت.
روش
این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی زن و مرد و کارشناسان تربیت بدنی زن (62 نفر) و مرد( 88نفر) شهرستان کازرون (150نفر) در سال تحصیلی 96-95 می باشد. نمونه ی آماری برابر با جامعه آماری تعداد 150 نفر به صورت کل شمار بودند که به پرسشنامه بهمنی (1387) پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد.
نتایج
نتایج نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که سطح واکنش (0001/0=P)، یادگیری (0001/0=P)، رفتار (0001/0=P) و نتایج (0001/0=P) در دوره های عمومی آموزشی ضمن خدمت تاثیر دارد به طوری که میانگین جامعه مورد نظر از مقدار آزمون بیش تر بود.
بحث: نتایج تحقیق حاکی از این بود که معلمان نسبت به دوره2های ضمن خدمت برگزار شده از خود واکنش مطلوبی نشان دادند. همچنین دوره های ضمن خدمت باعث تغییرات مطلوب در سطح دانش و یادگیری فرهنگیان شده است؛ و نیز تمامی دوره های آموزشی باعث ارتقاء سطح مهارت معلمان شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807465 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.