آسیب شناسی نظام حقوق و مزایای نیروهای مسلح

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
حقوق و مزایا نقش مهمی در مدیریت سرمایه های انسانی دارد و بخش عمدهای از اعتبارات نیروهای مسلح صرف حقوق و مزایا میگردد. بیتوجهی به پیامدهای این نظام به منزله بهرهبرداری نکردن بهینه از منابع مالی و انسانی میباشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی مهمترین آسیبهای نظام حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح است. تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی توسعهای میباشد و با رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) صورت پذیرفت. برای جمعآوری و تحلیل داده ها از روش های اسنادی و مصاحبه عمیق و با روش موردی زمینهای انجام شد. جامعه آماری تحقیق، خبرگان و متخصصان نیروهای مسلح در بخش حقوق و مزایا با حداقل مدرک کارشناسی هستند که دارای تجربه حداقل 5 ساله در مشاغل سطح راهبردی و کلیدی میباشند که با 43 نفر از آنان مصاحبه شد. به منظور اطمینان از روایی و پایایی سوالات، محتوای آنها در جلسات خبرگی به تایید صاحب نظران رسید و پایایی سوالات با آلفای کرونباخ 0.967 شد. وضعیت فعلی نظام حقوق و مزایای نیروهای مسلح با 32 شاخص بررسی گردید. وضعیت نظام فعلی حقوق و مزایا در 23 شاخص نامناسب است و نیاز به اصلاح دارد و مهمترین آسیبهای نظام فعلی حقوق و مزایای نیروهای مسلح 11 مورد است که مهمترین آنها بدین شرح است: نظام حقوق و مزایا، اطمینان خاطر بلندمدت برای تامین نیازمندی های دوران از کار افتادگی و بازنشستگی ایجاد نمینماید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807513 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!