واکاوی میزان جرائم و احساس امنیت اجتماعی شهروندان در محلات شهری

پیام:
چکیده:
یکی از علل مهم احساس ناامنی می تواند به خاطر موقعیت و وضعیت خاص حاکم بر یک جامعه باشد و فرد به خاطر پاره ای از عوامل مخل امنیت در جامعه احساس ناامنی کند. مقوله ناهنجاری اجتماعی و در کنار آن بروز رفتارهای جرم خیز که در قالب مکان های جغرافیایی بروز پیدا کرده اند، چالشی اساسی در نظام سکونت شهری جهان شده است. هدف کلی تحقیق حاضر، واکاوی رابطه میزان آمار جرائم با احساس امنیت اجتماعی شهروندان در محله جعفرآباد کرمانشاه است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) جمع آوری شده است. حجم جامعه آماری، جمعیت 15 سال به بالای محله جعفرآباد است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 347 نفر به دست آمده است. همچنین پایایی سوالات با ضریب آلفای کرونباخ، 81/0 به دست آمده که نشان دهنده همبستگی زیاد متغیرها است. در مرحله بعدی با روش نمونه گیری تصادفی ساده، اطلاعات جمع آوری شده و با کمک نرم افزار آماری پیشرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق شاخص انواع جرائم با آزمون T تک نمونه ای بررسی شده است که نتایج نشان می دهد شهروندان محله جعفرآباد تنها نسبت به آدم ربایی، قاچاق افراد از طریق مرزها، قاچاق کالا و فریب و اغفال دختران بالاتر از حد متوسط احساس امنیت می کنند؛ اما نسبت به دیگر انواع جرائم پایین تر از حد متوسط احساس امنیت اجتماعی دارند که نشان دهنده این است که شهروندان محله جعفرآباد از لحاظ شاخص انواع جرائم احساس ناامنی اجتماعی می کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.