کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون)

پیام:
چکیده:
یکی از مسائلی که در امر مدیریت پسماند حائز اهمیت است، مبحث مکان یابی محل دفن پسماند و شیرابه های ناشی از آن در نواحی روستایی است. تاکنون در رابطه با ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آبخوان با استفاده از این مدل ها و یا مدل های مشابه(مانند Avi و Sintacs و Siو...) مطالعات زیادی انجام شده است. اما باتوجه به اهمیت موضوع پسماند و تاثیر آن بر محیط اطراف و همچنین آلودگی آبهای زیرزمینی توسط شیرابه پسماندها، این مدلها به عنوان ابزاری توانمند جهت توصیف حفاظت از این چنین مناطقی است که متاثر از آلاینده ها هستند. هدف اصلی از انجام این تحقیق کاربرد مدل Gods در انتخاب محل دفن پسماند است. در واقع محل دفنی انتخاب شود که کمترین تاثیر از آلودگی آبخوان را داشته باشد. روش های گردآوری این پژوهش، اسنادی(کتابخانه ای)، میدانی و روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش از مدلGods جهت مکان یابی محل دفن پسماند روستایی استفاده شده است. باتوجه به نقشه آسیب پذیری آبخوان و با در نظر گرفتن میزان پتانسیل آلودگی -آبخوان در قسمت های مختلف می توان مکان مناسبی جهت دفن پسماند تعیین کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از مدل Gods در وضع موجود حدود % 6/1 درصد محدوده مورد مطالعه مجموعا در وضعیت آسیب پذیری خیلی کم و قابل اغماض قرار گرفته که می توان با در نظر گرفتن این نواحی مکانی مناسب جهت دفن پسماند تعیین کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
391 -403
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807801 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.