بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل

پیام:
چکیده:
تعاونی ها با تقویت سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در بهبود فعالیت موسسات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و ارتقاء اثرگذاری آن ها ایفاء می کنند. هدف مقاله حاضر مطالعه مقایسه ای وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده، به روش پیمایشی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق اعضای هشت تعاونی تولید کشاورزی شهرستان اردبیل (تعاونی های فعال و غیرفعال) به تعداد 2009 نفر می باشند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 180 نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای با انتساب متناسب انجام گرفت ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده که روایی آن به روش محتوایی و با استفاده از نظرات کارشناسان اداره تعاون و اساتید دانشگاه تایید گردید. پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آن برای متغیرهای مختلف بین 720/0-938/0 به دست آمد. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد در ارتباط با تمام مولفه های سرمایه اجتماعی اختلاف معناداری بین تعاونی های فعال و تعاونی های غیرفعال وجود دارد به طوری که اعضای تعاونی های فعال نسبت به تعاونی های غیرفعال از سطح سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند. وضعیت غالب سرمایه اجتماعی در تعاونی های فعال در سطح عالی بوده و در تعاونی های غیرفعال در سطح متوسط شناسایی گردید. همچنین در تعاونی های فعال اختلاف معنی داری در میانگین سرمایه اجتماعی بر اساس متغیرهای زمینه ای جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سابقه عضویت شناسایی شد. در تعاونی های غیرفعال این تفاوت ها معنی دار نبود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -389
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807802 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.