بررسی سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه شاهین در استان کرمانشاه)

پیام:
چکیده:
سلامت اجتماعی در توسعه اجتماعی روستاها به ویژه زنان روستایی، در راستای بهزیستی و ارتقای سرمایه اجتماعی و انسانی آنان امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر روش اسنادی و میدانی(ابزار پرسشنامه) بود. جامعه آماری شامل زنان روستایی بخش قلعه شاهین استان کرمانشاه (5561 نفر) بود که 209 نفر از آن ها بر اساس جدول بارتلت و همکاران به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد اکثر افراد موردمطالعه از میزان سلامت اجتماعی، مهارت ارتباطی و حمایت اجتماعی متوسطی برخوردار بودند. در بین متغیرهای موردمطالعه تحقیق، تماشای تلویزیون، اوقات فراغت، مهارت ارتباطی و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان روستایی رابطه معناداری داشتند. در نهایت 49 درصد از واریانس متغیر سلامت اجتماعی زنان روستایی به و سیله متغیرهای اوقات فراغت، تماشای تلویزیون و مهارت های ارتباطی تبیین شد. به منظور شناسایی چالش های سلامت اجتماعی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و درنهایت پنج چالش اقتصادی، فرهنگی، فردی، نهادی و مدیریتی مشخص گردید. مهم ترین چالش، چالش اقتصادی بود که با 43/13درصد از واریانس کل چالش های سلامت اجتماعی را تبیین کرد. ازآن جایی که مهارت های ارتباطی و سلامت اجتماعی زنان روستایی در حد متوسطی می باشد، لذا پیشنهاد می شود، پایگاه های سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، سازمان ملی جوانان و یا مروجان روستایی به عنوان مددکار اجتماعی، با مشارکت زنان روستایی محتوای آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتقای سلامت اجتماعی را تدوین کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
349 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807803 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.