عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه بئل بخش مرکزی شهرستان اهر)

پیام:
چکیده:
کسب وکارهای کوچک روستایی یکی از بهترین مصداق های کارآفرینی روستایی هستند که به واسطه ایجاد کار و اشتغال، تولید سرمایه و کمک به توزیع عادلانه تر درآمدها مورد توجه بسیاری از صاحب نظران توسعه روستایی واقع شده اند. اما، متاسفانه شواهد حاکی از آن است که توسعه کسب وکارهای خرد روستایی در ایران با چالش و موانع بسیاری روبه رو شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی صورت گرفت. نمونه آماری پژوهش را 130 نفر از سرپرستان خانوار روستایی دهستان گویجه بل بخش مرکزی اهر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتساب متناسب تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز تایید شد. یافته های حاصل از به کارگیری تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، چهار عامل ضعف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موثر در بروز کارآفرینی روستایی، موانع فنی- حمایتی، موانع تولیدی- بازاررسانی جهت فروش محصولات و موانع قانونی- نهادی مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی بوده و درمجموع 4/59 درصد واریانس کل موانع توسعه کسب وکار خرد را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از این پژوهش به دست اندرکاران امر کمک می کند تا جهت مرتفع نمودن این موانع اهتمام ورزیده و گام های مثبتی در جهت رونق کسب وکارهای خرد روستایی که در سال های اخیر بسیار موردتوجه و تاکید قرارگرفته، بردارند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -333
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.