ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان 7 تا 10 سال

چکیده:
زمینه و هدف
هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی کودکان 7-10 سال بود.
مواد و روش ها
تعداد 600 کودک 7-10 سال از شهر تهران انتخاب شدند. شاخص توده بدنی از تقسیم وزن بر مجذور قد و مهارت های حرکتی بنیادی کودکان با استفاده از مقیاس ارزیابی درونی حرکات درشت دانشگاه ایالتی اوهایو (OSU-SIGMA) ارزیابی شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد متغیرهای سن و جنس ارتباط معنی داری با مهارت های راه رفتن و دویدن داشتند، اما شاخص توده بدنی تاثیر معنی داری بر آنها نداشت (0/05> P). همچنین متغیرهای سن، جنسیت و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با مهارت های بنیادی پریدن، سکسکه دویدن، لی لی رفتن و صعود از نردبان داشتند (0/05> P). متغیرهای سن و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با مهارت بالا رفتن از پله داشتند، اما جنسیت ارتباط معنی داری با این مهارت نداشت. نتایج نشان داد متغیرهای سن و جنسیت ارتباط معنی داری با مهارت های دریافت کردن و پرتاب کردن دارند؛ اما شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با این مهارت ها نداشت. در نهایت نتایج نشان داد متغیرهای سن، جنس و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با مهارت های ضربه زدن با دست و ضربه زدن با پا داشتند و پسران در تمام مهارت های حرکتی بنیادی (به جز لی لی رفتن و سکسکه دویدن) عملکرد بهتری نسبت به دختران داشتند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق، لزوم انجام فعالیت ها و بازی ها در دوره دبستان لازم به نظر می رسد. اگر این برنامه ها با دقت اجرا شوند، می توانند منجر به افزایش تبحر کودکان در مهارت های حرکتی بنیادی شوند. درنتیجه افزایش فعالیت بدنی منجر به کاهش شیوع چاقی و اضافه وزن در آنها می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1808265 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.