بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب

چکیده:
هدف
هدف از پژوهش حاضر، بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی و نمونه پژوهش شامل 175 نفر معلم زن و مرد تربیت بدنی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه است که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی مناسب (96/0) استفاده گردید.
یافته ها
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی همبسته نشان داد که بین مولفه های مدیریت، رهبری، محیط یادگیری، نظارت و ارزشیابی، برنامه ریزی و توسعه حرفه ای در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت وجود دارد. در مولفه مسئولیت های قانونی تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده نشد. در مولفه تدریس معلمان از مهارت لازم برخوردار بودند (05/0P<)
نتیجه گیری
در کل نتایج بیانگر برخی تفاوت ها در وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه است. پیشنهاد می شود مسئولین امر با استفاده از روش های موثر آموزشی مانند برگزاری دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی این اختلاف ها را کاهش دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1808625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.