بررسی ارتباط شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
پرستاران در بخش های مراقبت های ویژه با مسائل اخلاقی گوناگونی مواجه می شوند که در آنان تنش اخلاقی ایجاد می کنند. پرستاران برای عملکرد صحیح اخلاقی، در شرایط تنش اخلاقی به شجاعت اخلاقی نیاز دارند؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی در پرستاران صورت گرفت. این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود که در آن 310 نفر از پرستاران بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی شهر کرمان به روش سرشماری انتخاب شدند. همچنین برای جمع آوری داده ها، از ابزار شجاعت اخلاقی Sekerka و تنش اخلاقی Corley استفاده شد. داده ها نیز با آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS نسخه ی 24 تجزیه و تحلیل شدند. میانگین نمره ی شجاعت اخلاقی پرستاران 67/9±71/42و بیشترین شجاعت اخلاقی در بعد عامل اخلاقی بود. میانگین نمره ی تنش اخلاقی 21/18±03/56و بیشترین تنش اخلاقی در بعد خطاها بود. بین شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی رابطه ی معنی دار و منفی وجود داشت (003/0 =p، 166/0- =R). شجاعت اخلاقی براساس سمت، نوع بخش، وضعیت تاهل و تنش اخلاقی فقط در نوع بخش متفاوت بود. نتایج مطالعه حاکی از ارتباط معنی دار و منفی بین شجاعت اخلاقی و تنش اخلاقی است. تقویت شجاعت اخلاقی پرستاران، در کنترل و کاهش تنش اخلاقی نقشی مهم دارد؛ لذا پرستاران می توانند با تقویت شجاعت اخلاقی، از تنش اخلاقی خود بکاهند و در مقابل، کیفیت مراقبت از بیماران را افزایش دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1808896 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.