اثر کورکومین بر میزانBax، Bcl-2، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد

چکیده:
زمینه و هدف
کورکومین دارای خواص آنتی اکسیدانی است و هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر کورکومین بر میزان Bax،Bcl-2 ، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد می باشد.
روش کار
در این مطالعه تجربی از چهار راس گاو بالغ نژاد هلشتاین، دو بار در هفته در هشت نوبت نمونه های اسپرم جمع آوری شد. نمونه های منی به چهار گروه تقسیم شدند. مقادیر صفر (شاهد)، 10 (گروه تجربی یک)، 20 (گروه تجربی دو) و 30 (گروه تجربی سه) میلی گرم بر میلی لیتر کورکومین به همراه رقیق کننده به نمونه های منی اضافه شد. پس از فرایند ذوب، میزان Bax، Bcl-2، مالون دی آلدئید همچنین میزان آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در نمونه های اسپرم توسط روش الایزا سنجش شد.
یافته ها
با توجه به نتایج به دست آمده، میزان Bcl-2، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در نمونه های اسپرم تحت تیمار با غلظت های 20 و 30 میلی گرم بر میلی لیتر کورکومین در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش و سطوح Bax و مالون دی آلدئید به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>p). این مقایسه برای نمونه اسپرم تحت تیمار با غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر کورکومین معنی دار نبود.
نتیجه گیری
مصرف وابسته به دوز کورکومین موجب کاهش استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش پروتئین های ضدآپوپتوزیس در اسپرم منجمد- یخ گشایی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
120 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1809698 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.