اثر منبع و اندازه ذرات فیبر جیره غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغ های تخمگذار تجاری

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی اثر منابع و اندازه ذرات فیبر بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغ های تخمگذار انجام شد. آزمایش با 324 قطعه مرغ تخمگذار سویه لوهمن در سن 27 هفتگی با نه تیمار و شش تکرار به ازای هر تیمار به مدت 12 هفته انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد، دو منبع فیبر (پوسته آفتابگردان و تفاله چغندرقند)، دو سطح فیبر (5/2 و 5 درصد) و دو اندازه ذرات فیبر (ریز، 2 میلی متر و درشت، 6 میلی متر). اثرات اصلی منابع فیبر، سطح فیبر و اندازه ذرات فیبر در کل دوره بر وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ، درصد تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی، وزن مرغ و مصرف خوراک روزانه معنی دار نبود. به کار بردن 5 درصد پوسته آفتابگردان با اندازه ذرات درشت، وزن و ضخامت پوسته را در مقایسه با گروه کنترل در سن 30 هفتگی کاهش داد (05/0P< ). همچنین رنگ زرده در گروهی که 5/2 درصد پوسته آفتابگردان با اندازه ریز دریافت کردند کاهش و در 5 درصد تفاله چغندرقند، در مقایسه با شاهد افزایش یافت (0001/0P< ). واحد هاو در پوسته آفتابگردان نسبت به تفاله چغندرقند در سن 38 هفتگی کاهش یافت (05/0P< ). افزودن منابع فیبر، pH مدفوع مرغ های تخمگذار را نسبت به گروه شاهد افزایش داد (05/0P< ). رقیق کردن جیره با پوسته آفتابگردان و تفاله چغندرقند تا سطح 5 درصد اثر منفی بر عملکرد تولیدی مرغ های تخمگذار ندارد، در حالی که باید اثرات آنها بر کیفیت تخم مرغ مورد توجه قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810163 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!