اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

چکیده:
به منظور بررسی سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار (صفر، 150، 300 و 450 میلی گرم در کیلوگرم اسانس مروتلخ)، به مدت 42 روز انجام شد. تنش گرمایی از سن 22 روزگی اعمال شد. هر سه سطح اسانس به کار برده شده باعث کاهش معنی دار مصرف خوراک در مقایسه با گروه شاهد در دوره آغازین شد، ولی در دوره رشد و کل دوره پرورش پرندگان تغذیه شده با سطح 450 میلی گرم در کیلوگرم اسانس بالاترین مصرف خوراک را نشان دادند. استفاده از هر سه سطح اسانس مروتلخ باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل خوراک در دوره های آغازین، رشد و کل دوره نسبت به تیمار شاهد شد (05/0P<). کاهش معنی دار کلسترول LDL و تری گلیسیرید خون با مصرف سطح 450 میلی گرم در کیلوگرم مشاهده شد (05/0P<). در سن 21 روزگی، افزودن اسانس باعث افزایش معنی دار لنفوسیت، مونوسیت شد و نسبت هتروفیل به لنفوسیت و تعداد هتروفیل کاهش معنی داری یافت (05/0P<). وزن بورس فابریسیوس و تیموس در سطح 450 میلی گرم در کیلوگرم اسانس افزایش یافت (05/0P<). وزن سنگدان و کل دستگاه گوارش با افزودن150 میلی گرم در کیلو گرم اسانس مروتلخ افزایش و وزن چربی حفره بطنی در سطح 450 میلی گرم در کیلوگرم کاهش معنی داری یافت (05/0P <). بیش ترین درصد خاکستر استخوان درشت نی در سطح 450 میلی گرم در کیلوگرم اسانس مشاهده شد (05/0P<). با توجه به نتایج این پژوهش و بهبود عملکرد، کاربرد اسانس مروتلخ تا سطح 300 میلی گرم در کیلوگرم در شرایط تنش گرمایی در تغذیه جوجه های گوشتی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810166 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!