اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین

چکیده:
اثر پولکی کردن با بخار با شرایط مختلف، بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. فرآوری های مورد استفاده شامل دو سطح فشار بخار (3 و 5 بار)، سه سطح دما (75، 90 و 105 درجه سانتی گراد) و سه سطح فاصله غلتک (کم، متوسط، زیاد) بودند. مقادیر تجزیه پذیری با استفاده از روش کیسه های نایلونی با استفاده از سه راس گاو هلشتاین فیستولادار تعیین شد. میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام در اثر پولکی کردن با بخار در نمونه فرآوری شده در مقایسه با نمونه شاهد کاهش معنی داری نشان داد (05/0P<). افزایش فشار، دما و کاهش فاصله غلتک در اکثر ساعت های انکوباسیون، سبب کاهش معنی دار تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام شد (05/0P<). در اثر فرآوری، میزان بخش تند تجزیه شونده (a)ماده خشک و پروتئین خام در نمونه فرآوری شده در مقایسه با شاهد کاهش یافت. کاهش معنی داری، در بخش کند تجریه شونده (b) ماده خشک و پروتئین نمونه فرآوری شده در مقایسه با نمونه شاهد مشاهده شد (05/0P<). علاوه بر اثر کاهشی فرآوری پولکی کردن با بخار بر میزان تجزیه پذیری موثر ماده خشک و پروتئین خام دانه جو، افزایش فشار، دما و کاهش فاصله غلتک به طور معنی داری میزان تجزیه پذیری موثر ماده خشک و پروتئین خام را در شکمبه کاهش داد (05/0P<). با توجه به اثر کاهنده پولکی کردن با بخار بر میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام، این فرآیند می تواند خطر تجزیه پذیری بالای دانه جو و اسیدوز شکمبه ای را کاهش دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810168 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!