حذف بیولوژیکی نیترات از آب آشامیدنی در سیستم هیبریدی بیوراکتور انوکسیک - بیوراکتور غشایی

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد سیستم بیولوژیکی ترکیبی بیوراکتور انوکسیک- بیوراکتور غشایی (MBR) هوازی با غشای غوطه ور میکروفیلتر برای حذف نیترات از آب آشامیدنی در طول مدت 34 روز عملیات بود. شرایط عملیاتی زمان ماند هیدرولیکی ثابت 17 و 36 ساعت به ترتیب، برای بیوراکتور انوکسیک و MBR و غلظت نیتروژن نیترات و نسبت کربن به نیتروژن ورودی mg NO3-N/L 9/33 و 2 به ترتیب بود. نتایج آزمایشها نشان داد که درصد حذف نیترات در بیوراکتور انوکسیک در محدوده %97 – 73 بود. غلظت نیتروژن نیتریت در خروجی سیستم ترکیبی نیز در محدودهmg/L 02/0-01/0 بود. غلظت نیترات و نیتریت در خروجی سیستم همواره کمتر از مقدار مجاز سازمان بهداشت جهانی بود. COD خروجی از سیستم ترکیبی همواره کمتر ازmg/L 15 و درصد حذف COD سیستم %1/0±8/92 بدست آمد. همچنین کدورت خروجی سیستم همواره کمتر از NTU 2 بود که نشان دهنده نقش موثر غشا در جلوگیری از خروج مخلوط میکروبی از سیستم بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سیستم بیولوژیکی هیبریدی بیوراکتور انوکسیک- MBR دارای پتانسیل بسیار خوبی در حذف نیترات از آب آشامیدنی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811106 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!