مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیان ژن های مقاومت توسط پیشبرهایی که صرفا در پاسخ به بیمارگرها فعال می شوند مزیت بزرگی در تولید گیاهان مقاوم به بیماری محسوب می شود. در این بررسی ژن کیتیناز کایمری تحت پیشبر القاءپذیر با بیمارگر SP-DDEE به گیاه کلزا منتقل شد و پتانسیل این گیاهان در مهار رشد بیمارگرهای قارچی در محیط in vivo مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، سه سازه ی pGDEC، pGMPC و pBISM2 به ترتیب حاوی پیشبر SP-DDEE (شامل دوعنصر D و دو عنصر E17 بالادست پیشبر حداقل)، SP-MP (شامل فقط پیشبر حداقل) و CaMV35S (شامل پیشبر دائمی) جهت تراریختی گیاهان مورد استفاده قرار گرفت. بررسی ها با استفاده از آزمون فعالیت آنزیمی مشخص نمود که پیشبر القائی مورد نظر نسبت به محرک متیل جاسمونات القاءپذیر بوده ولی پاسخ مشخصی به محرک سالیسیلیک اسید نشان نداد. بعلاوه، نتایج مشخص نمود عصاره دیسک های برگی گیاهان تراریخت حاوی پیشبر SP-DDEE تیمار شده با متیل جاسمونات به نسبت گیاهان شاهد قادر به مهار رشد بیمارگرهای قارچی Sclerotinia sclerotiorum و Rhizoctonia solani می باشند. در مجموع مشخص شد پیشبر SP-DDEE، نه تنها نسبت به محرک متیل جاسمونات به عنوان مولکول پیام رسان در مسیر مقاومت به بیمارگرهای نکروترف القاءپذیر می باشد، بلکه میزان بیان ژن کیتیناز کایمری، تحت کنترل این پیشبر نیز جهت افزایش مقاوت نسبت به بیمارگرهای قارچی مناسب به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
231 تا 245
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811367 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!