تاثیر بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم روی دانسیته ظاهری سیب زمینی طی سرخ کردن

چکیده:
چکیده استفاده از ترکیباتی مثل سیکلودکسترین ها و الکترولیت های قوی که بتوانند کشش سطحی بین ماده غذایی و روغن را حین فرآیند سرخ کردن عمیق تحت تاثیر قرار دهند، روی کیفیت محصول سرخ شده از جمله دانسیته ظاهری موثر است. هدف این پژوهش، بررسی اثر افزودن بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم به روغن روی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی و همچنین مدل سازی این عامل طی فرآیند سرخ کردن عمیق بود. در این پژوهش، بتاسیکلودکسترین در غلظت های 3/0 و 6/0 گرم در لیتر و کلرید سدیم با غلظت های 1 و 3 درصد به روغن سرخ کردنی افزوده شدند؛ سپس قطعات سیب زمینی در دماهای 150، 170 و 190 درجه سانتی گراد و زمان های 90، 180، 270 و 360 ثانیه سرخ شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که طی فرآیند سرخ کردن، دانسیته ظاهری نمونه های مختلف با گذشت زمان کاهش پیدا می کند. همچنین، با افزایش دمای فرآیند از 150 به 190 درجه سانتی گراد روند کاهشی دانسیته ظاهری تشدید شد. علاوه بر این، تیمارهای بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم بصورت مجزا و تلفیقی، در هر دو غلظت، منجر به افزایش معنی دار دانسیته ظاهری نسبت به نمونه شاهد شدند. از سوی دیگر، جهت مدل سازی دانسیته ظاهری طی فرآیند سرخ کردن عمیق، تعدادی مدل تجربی برای مدل سازی این عامل پیشنهاد گردید. میانگین ضریب همبستگی بین نتایج آزمایش ها با یافته های حاصل از این مدل ها قابل توجه بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -212
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811431 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.