بررسی هیستوپاتولوژیک اثرات بهبودی ویتامین C بر میزان آسیب های بیضه ناشی از متوترکسات

چکیده:
زمینه و هدف
متوتروکسات یک آنتاگونیست اسید فولیک است که به طور گسترده به عنوان یک عامل شیمی درمانی سایتوتوکسیک برای لوسمی و سایر بدخیمی ها استفاده می شود. متوتروکسات (MTX) منجر به عوارض جانبی سمی حاد در بافت ها می شود. در این مطالعه، اثرات محافظتی ویتامین C بر عوارض ناشی از MTX در بیضه های موش صحرایی بررسی شد.
روش کار
در مجموع 31 رت به 4 گروه؛ شامل کنترل، درمان با MTX، MTX و سپس درمان با ویتامین C، ویتامین C و سپس درمان با MTX تقسیم شدند. مطالعه به مدت 4 هفته تکمیل شد و موش های صحرایی با توجه به گروه هایشان روزانه دوزهای2mL/kg SF، mg/kg 100 ویتامین C و 10mg/kg MTX به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. میانگین قطر لوله های سمینیفروس، ضخامت سلول های اپیتلیال ژرمینال و میانگین نمره بیوپسی بیضه توسط آزمون هیستولوژیک هر گروه تعیین شد. تفاوت بین میانگین برآورد شده برای گروه های تجربی با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) بین گروه ها مقایسه شد.
یافته ها
گروه ویتامین MTX+ C شباهت بیشتری با گروه کنترل نشان داد. نتایج به دست آمده از لحاظ آماری معنی دار بود، نتایج به دست آمده در بین گروه ها به ترتیب برای میانگین قطر لوله سمینیفروس، ضخامت سلول های اپیتلیال ژرمینال و میانگین نمره بیوپسی بیضه از لحاظ آماری معنی دار بود. در مقایسه با گروهی که ویتامین C را پس از درمان MTX دریافت کردند، مقادیر پارامترها در گروهی که ویتامین C را قبل از شروع درمان MTX دریافت کردند، به طور معنی داری بیشتر بود.
نتیجه گیری
ویتامین C باعث کاهش آسیب های هیستولوژیکی ناشی از MTX می گردد، به ویژه هنگامی که قبل از MTX درمانی استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.