ارزیابی مهارتهای زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395

چکیده:
زمینه و هدف
بسیاری از افراد در رویارویی با مشکلات زندگی فاقد توانایی های لازم هستند و این امر آنان را آسیب پذیر نموده و در معرض انواع اختلالات روانی و رفتاری قرار می دهد. این مطالعه به مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخته است.
روش کار
این مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی- مقایسه ای و محیط پژوهش آن دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال های 95 و 96 بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه و نمونه 342 نفری آن افرادی هستند که به صورت تصادفی طبقه ای از جامعه پژوهش انتخاب شده اند. پرسشنامه طرح شامل 7 متغیر جمعیتی و پرسشنامه 142 سوالی، 5 گزینه ای مهارت های زندگی شامل 19 خرده مقیاس بودکه به گزینه ها وزن های صفر تا 4 اختصاص یافت. برای تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های تی تست، آنالیز واریانس (شکل ناپارامتری آن ها)، کای دو و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شدند.
یافته ها
میانگین همه مولفه ها بالاتر از متوسط و در کل مولفه ها میانگین 5/2 (15/0=SD) بود. میانگین نمرات مهارت های زندگی زنان در غالب مولفه ها بیشتر از مردان بود ولی بین میانگین دو جنس اختلاف معنی دار موجود نبود. میانگین مولفه های روابط بین فردی (045/0=p) و مهارت های مربوط به رعایت و بکارگیری نکات ایمنی (035/0=p) بین مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین میانگین مولفه های مهارت های مربوط به ارتباط های انسانی (031/0=p) و مهارت در حل مساله (040/0=p) بین دانشکده های محل تحصیل دانشجویان با هم اختلاف معنی دار داشتند. بین میانگین مولفه ها و نوع اسکان پاسخ دهندگان و تاهل آن ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد اما افراد خوابگاهی میانگین پایین تری داشتند. همچنین سن نیز با مهارت های زندگی ارتباط قوی و معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری
دانشجویان در برخی از مهارت های مورد نیاز در زندگی ضعیف بوده و نیاز به آموزش دارند. این مساله در دانشجویان مرد و مجرد بیشتر به چشم می خورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811760 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.