بررسی اثر زهر زنبور عسل بر سلول های سرطان روده بزرگ انسان و سلول های L929

چکیده:
سابقه و هدف

سرطان به عنوان یک مشکل جهانی است. زهر زنبور عسل برای هزاران سال در درمان بیماری های مختلف کاربرد داشته است. اخیرا نیز این ماده به عنوان ترکیب موثری برای درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است شناسایی ترکیباتی که القا- کننده آپوپتوز باشند، میتوانند در درمان سرطان بسیار تاثیرگذار باشند. زهر زنبورترکیب بسیار پیچیدهای از پپتیدها، آنزیمها و آمینهای فعال بیولوژیکی میباشد. ملیتین و فسفولیپاز A2 دو جزء اصلی زهر زنبور می باشند.. در این مطالعه سعی ما براین بوده است تا خواص ضد توموری زهر زنبور علیه سرطان روده بزرگ و سلول L929 مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روش ها

تحقیق به روش تجربی انجام شد. سلولهای روده بزرگ انسان(HT-29)و رده سلول طبیعی فیبروبلاست موش (L929) به عنوان شاهد در محیط کشت RPMI-1640 (SIGMA، USA) غنی شده رشد داده شدند. و سلولهابا 12غلطت مختلف زهر از حداقل 1/. تا 12 μg/ml و در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند پس ازطی زمانهای مورد نظر میزان زنده بدون سلول ها به روش MTT تعیین گردید سپس تجزیه وتحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار SPSSبه روش one way ANOVA ونیز ترکی مورد آنالیز آماری قرار و همچنین دو رده سلولی در غلظتهای مشابه نیز به آزمون t مستقل مورد آزمون قرار گرفت

یافته ها

در غلظت 6/. و در زمان 24 ساعت تعداد سلول های زنده کاهش و در غلظت 6مولار سلولهای سرطانی مردند. غلظت 2 بر سلول های L929 موثر بوده و در غلظت 12 وساعت 24 این سلول ها از بین رفتند. زهرزنبور عسل دارای اثر مهار کننده بالاتری بر روی سلولهای روده بزرگ انسان(HT-29) نسبت به سلول های L929 میباشد

نتیجه گیری

زهرزنبور عسل ،دارای اثر کشندگی برسلولهای روده بزرگ انسان(HT-29) میباشد و به نظر می رسد القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی(آپوپتوزیس) در سلولهای سرطانی تیمار شده با زهر زنبور عسل ایجاد شده است که بررسی و اثبات این موضوع نیازمند تحقیق بیشتر می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
369 -380
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811799 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.