مقایسه وضعیت مزاج در افراد فعال و غیرفعال

چکیده:
سابقه و هدف

بر اساس نظریات طب سنتی مزاج فرد می تواند تعیین کننده خصوصیات جسمانی، روانی و عاطفی او باشد. هدف اصلی در این پژوهش مقایسه وضعیت مزاج در سه گروه نخبه، غیرحرفه ای و غیرفعال دوندگان بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه پیمایشی؛ جامعه آماری شامل کلیه دوندگان نخبه و غیرحرفه ای هیئت دوومیدانی استان فارس بود که از بین دوندگان تعداد 40 نفر دوندگان به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد؛ که از این تعداد 20 نفر نخبه و 20 نفر غیرحرفه ای انتخاب شدند که تعداد 20 نفر دیگر از افراد غیرفعال جهت مقایسه و تحقیق موردبررسی قرار گرفت. وضعیت مزاجی با پرسشنامه خود اظهاری تعیین گردید داده ها توسط پرسشنامه جمع آوری گردید. از روش های آزمون فرض آماری در این داده ها استفاده شد.

یافته ها

بین مزاج و سطح فعالیت بدنی ارتباط معنا داری وجود دارد(p <0/05). همچنین بین صفراوی و دموی بودن مزاج با سطح فعالیت بدنی در هر سه گروه دوندگان نخبه و غیرحرفه ای و افراد غیر فعال رابطه مستقیم وجود دارد. درصورتی که بین سوداوی و بلغمی بودن مزاج با سطح فعالیت بدنی رابطه معنا داری وجود ندارد(0/05 p >).

نتیجه گیری

می توان گفت که گرم بودن مزاج دوندگان می تواند عاملی مهم در جهت افزایش مشارکتشان در فعالیت های بدنی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
363 -368
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811800 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.