بررسی جامعه شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته شهر تهران

چکیده:
جامه عمل پوشیدن و به فعلیت رسیدن انتظارات امری است که هر انسانی خود را مستحق آن می داند، اما گسست بین نظام انتظارات افراد و نگرش آنان به امکان تحقق انتظار، سبب پیدایش احساس محرومیت نسبی در ساحت ذهنی افراد می شود. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته شهر تهران تکوین یافته است. به منظور تحقق این هدف با اتکا به دیدگاه های نظری، چارچوب مفهومی مورد نیاز تدوین و در پرتو آن فرضیه هایی مطرح شدند. با استفاده از روش پیمایش و آماره های توصیفی و استنباطی، داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد، یعنی 400 نفر از جوانان منطقه 3 و 15، به عنوان توسعه یافته ترین و کم توسعه یافته ترین مناطق تهران. شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای است. نتایج نشان دادند احساس محرومیت نسبی جوانان منطقه 15 بیش از جوانان منطقه 3 است؛ همچنین سرمایه اقتصادی و فرهنگی جوانان منطقه 3 بیش از جوانان منطقه 15 است. از میان ابعاد محرومیت نسبی، ارزش های محوری جوانان مناطق 15 و 3 به ترتیب پیرامون ارزش های قدرت و ارزش های رفاهی و قدرت است. افرادی که از سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی بیشتری برخوردار بوده اند، احساس محرومیت نسبی کمتری داشته اند. علاوه بر این، مهم ترین گروه مرجع جوانان منطقه 3 و منطقه 15 دوستان است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سرمایه اقتصادی بیش ترین واریانس احساس محرومیت نسبی را تبیین می کند و پس از آن گروه های مرجع قرار دارد، سرمایه فرهنگی کمترین تغییرات محرومیت نسبی را تبیین می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811903 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.