تدوین مدل محله آسیب پذیر بر اساس پیشایندهای خانواده، همسالان و نگرش به مصرف مواد

چکیده:
محله، زمینه و بستری برای بروز آسیب ها و مسائل اجتماعی بخصوص در سطح خانواده است. بحث آسیب پذیری محله به ویژه از لحاظ مصرف مواد، یکی از چالش های فکری و روانی مردم در برخی محلات مرکزی شهر تهران است، به طوری که طبق آمارهای توصیفی این پژوهش، بیش از 70 درصد مشارکت کنندگان در محلات مرکزی شهر بر اساس پیشایندهای خانواده، همسالان و نگرش به مصرف مواد با آسیب پذیری محله مواجه اند، لذا این موضوع هدف و مسئله اصلی پژوهش است. در این تحقیق 460 نفر به عنوان نمونه تحقیق بر حسب روش کمی و استفاده از آماره های پارامتری، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بررسی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد بر حسب رگرسیون چندگانه مدل به خوبی با داده ها منطبق است و مجموعه متغیرهای مستقل، 0.579 درصد از واریانس محله آسیب پذیر را پیش بینی می کنند. میزان ضرایب استانداردشده یا بتا برای نظارت خانواده (0.068) و مصرف مواد در خانواده (0.004-) معنادار نیست و تعارض خانواده و نگرش به مصرف مواد به ترتیب با ضرایب بتای 0.376 و 0.222 بیشترین و همسالان منحرف با ضریب بتای 0.178 کمترین قدرت تبیین کنندگی واریانس محله آسیب پذیر را در بین افراد نمونه دارند. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای مستقل به خوبی تغییر متغیر وابسته (آسیب پذیری محله) را در مدل تحقیق تبیین می کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.