بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق « بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی1 بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران طی سال های 1390 تا 1394» می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شامل تعداد 512 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. براساس نتایج فرضیه اول تحقیق، اعتماد بیش از اندازه مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد. براساس نتایج فرضیه دوم، اعتماد بیش از اندازه مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر معکوس و معناداری دارد. براساس نتایج فرضیه سوم تحقیق، محافظه کاری موجب قوی تر شدن تاثیر معکوس بیش اطمینانی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اندازه شرکت تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی دارد. همچنین، نسبت اقلام تعهدی و اهرم مالی تاثیر معکوس و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی و تاثیر مستقیم و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
193 -206
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812203 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!