بررسی مقایسه ای میزان آلودگی توت فرنگی به استافیلوکوک اورئوس، اشریشیاکلی و سایر کلی فرم ها در استان کردستان

پیام:
چکیده:
مقدمه
کردستان از جمله استان های مهم در زمینه تولید توت فرنگی در کشور محسوب می شود. در کشت سنتی به علت تماس دست و استفاده از کودهای حیوانی در مزارع و آلوده شدن خاک، انتقال باکتری های پاتوژنی چون استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی و سایر کلیفرم ها به آسانی توسط میوه ها و سبزیجات این مزارع صورت می گیرد.هدف از این تحقیق، بررسی میزان آلودگی به استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی و سایر کلیفرم ها در انواع توت فرنگی تولید شده در استان کردستان بوده است.
روش بررسی
در یک مطالعه توصیفی، در سال1393، تعداد 150 نمونه توت فرنگی شامل 90 نمونه کشت مزرعه(سنتی)، 30 نمونه گلخانه ای و 30 بسته بندی سطح شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفت. طبق دستور العمل استاندارد ایران، نمونه ها از نظر وجود استافیلوکوکوس اورئوس به شماره 1194، شمارش کلی به شماره 5272، شمارش کلی فرم به شماره 9236 و شناسایی اشریشیاکلی به شماره 2964 انجام شد.
یافته ها
از 150 نمونه مورد بررسی، 16 نمونه (%66/10) به استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت آلوده بودند. بیشترین آلودگی در توت فرنگی بسته بندی مشاهده شد. درخصوص حضور کلیفرم ها در توت فرنگی،از 150 نمونه مورد بررسی، 30 نمونه (%20) به کلیفرم ها آلوده بودند.درخصوص حضور اشریشیاکلی، از 150 نمونه مورد بررسی، 21 نمونه (%14) به اشریشیا کلی آلوده بودند.
نتیجه گیری
نتایج ما نشان داد، این میوه به دلیل استفاده از کودهای حیوانی و انسانی و استفاده از آب های سطحی جهت آبیاری و شستن توت فرنگی با آب قبل از مصرف می تواند در کاهش آلودگی تاثیر داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.