بررسی مقایسه ای میزان آلودگی توت فرنگی به استافیلوکوک اورئوس، اشریشیاکلی و سایر کلی فرم ها در استان کردستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
کردستان از جمله استان های مهم در زمینه تولید توت فرنگی در کشور محسوب می شود. در کشت سنتی به علت تماس دست و استفاده از کودهای حیوانی در مزارع و آلوده شدن خاک، انتقال باکتری های پاتوژنی چون استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی و سایر کلیفرم ها به آسانی توسط میوه ها و سبزیجات این مزارع صورت می گیرد.هدف از این تحقیق، بررسی میزان آلودگی به استافیلوکوک اورئوس و اشریشیاکلی و سایر کلیفرم ها در انواع توت فرنگی تولید شده در استان کردستان بوده است.
روش بررسی
در یک مطالعه توصیفی، در سال1393، تعداد 150 نمونه توت فرنگی شامل 90 نمونه کشت مزرعه(سنتی)، 30 نمونه گلخانه ای و 30 بسته بندی سطح شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفت. طبق دستور العمل استاندارد ایران، نمونه ها از نظر وجود استافیلوکوکوس اورئوس به شماره 1194، شمارش کلی به شماره 5272، شمارش کلی فرم به شماره 9236 و شناسایی اشریشیاکلی به شماره 2964 انجام شد.
یافته ها
از 150 نمونه مورد بررسی، 16 نمونه (%66/10) به استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت آلوده بودند. بیشترین آلودگی در توت فرنگی بسته بندی مشاهده شد. درخصوص حضور کلیفرم ها در توت فرنگی،از 150 نمونه مورد بررسی، 30 نمونه (%20) به کلیفرم ها آلوده بودند.درخصوص حضور اشریشیاکلی، از 150 نمونه مورد بررسی، 21 نمونه (%14) به اشریشیا کلی آلوده بودند.
نتیجه گیری
نتایج ما نشان داد، این میوه به دلیل استفاده از کودهای حیوانی و انسانی و استفاده از آب های سطحی جهت آبیاری و شستن توت فرنگی با آب قبل از مصرف می تواند در کاهش آلودگی تاثیر داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812510 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!