اثربخشی دوره آموزش تکاور بر آمادگی بدنی، غلظت هورمون تستوسترون و نسبت LH بر FSH

پیام:
چکیده:
اهداف
سطوح بالای آمادگی جسمانی برای افسران، امری ضروری محسوب می شود. این مطالعه میزان اثربخشی یک دوره 8 هفته ای آموزش تکاور بر آمادگی جسمانی و غلظت هورمون تستوسترون و نسبت هورمون لوئینه کننده به هورمون محرکه فولیکولی را بررسی کرد.
مواد و روش ها
این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در کلیه دانشجویان سال دوم دانشگاه افسری امام علی(ع) در سال 1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 24 نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه 12 نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. به منظور گردآوری داده ها در سنجش میزان آمادگی بدنی از آزمون های نشستن و رسیدن، 20 متر سرعت، چابکی سنج 4 در 9 متر و پرش سارجنت استفاده شد. اندازه گیری هورمون های موردنظر نیز با استفاده از آزمایش خون مرسوم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل در قالب نرم افزار SPSS 21 انجام شد.
یافته ها
طی دوره 8هفته ای آموزش تکاور، غلظت هورمون تستوسترون 25/61% کاهش یافت (001/0=p). افزایش توان بی هوازی آزمودنی ها پس از دوره آموزش نیز معنادار بود (14/2=t؛ 044/0=p)؛ اگرچه در نسبت هورمون لوئینه کننده به محرکه فولیکولی و همچنین در شاخص های سرعت، چابکی و انعطاف پذیری آزمودنی ها، اثرگذاری معناداری مشاهده نشد (05/0p>).
نتیجه گیری
دوره آموزش تکاور بر کاهش هورمون تستوسترون و افزایش توان بی هوازی سربازان موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812833 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!