روابط ساختاری ابعاد نابهنجار شخصیت با رفتار رانندگی با واسطه گری تنظیم هیجانی

پیام:
چکیده:
اهداف
گسترش روز افزون زندگی شهری- ماشینی سبب افزایش ترافیک شده است که علاوه بر کاهش سرعت جابه جایی، ضایعات جانی و مالی سنگینی بر جوامع تحمیل می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی سهم هر یک از ابعاد نابهنجار شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی با واسطه گری تنظیم هیجان بود.
مواد و روش ها
این پژوهش توصیفی- همبستگی در کلیه رانندگان وسایل نقلیه عمومی و خصوصی شهر تبریز و آذرشهر در سال 1395 انجام شد. با روش نمونه گیری در دسترس 300 راننده مرد انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه های رفتار رانندگی منچستر، تنظیم هیجان و ابعاد نابهنجار شخصیت استفاده شد. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Lisrel 8.85 و SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که تمامی شاخص های برازش این مدل فرضی در محدوده برازش مناسب قرار داشت. ابعاد نابهنجار شخصیت به عنوان متغیر برون زا، به ترتیب با ضرایب استاندارد 45/0- (81/5-=t) و 56/0 (03/8=t) موثر بود. تنظیم هیجان نیز با ضریب استاندارد 15/0- (12/2-=t) بر رفتار رانندگی تاثیرگذار بود.
نتیجه گیری
رفتار رانندگی تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی و هیجانی است و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مناسبی برای رفتار رانندگی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812834 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!