رابطه هوش هیجانی و سلامت روان زندانیان

پیام:
چکیده:
اهداف
سلامت روان به عنوان یکی از مولفه های مهم بهداشت عمومی، ایجادکننده توازن در زندگی و مقاومت در برابر مشکلات است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان زندانیان بود.
مواد و روش ها
این پژوهش توصیفی-همبستگی بر 614 نفر از زندانیان زندان عادل آباد شیراز انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه هوش هیجانی برادبری-گریوز و چک لیست سنجش نشانه های اختلال روان شناختی استفاده شد. روابط ابعاد مختلف هوش هیجانی و علایم اختلال روان شناختی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان در قالب نرم افزار SPSS 23 بررسی شدند..
یافته ها
میانگین علایم اختلالات روان شناختی 42/17±31/60 و هوش هیجانی کلی 46/14±22/97 به دست آمد. هوش هیجانی کلی با علایم اختلالات روان شناختی رابطه منفی و معناداری (23/0r=؛ 001/0p<) داشت. میان ابعاد مختلف هوش هیجانی و علایم اختلالات روان شناختی نیز رابطه منفی و معناداری در سطح 001/0p< مشاهده شد.
نتیجه گیری
هوش هیجانی در زندان نیز همانند شرایط عادی می تواند ابزار مناسبی برای مقابله با استرس باشد و سلامت روانی فرد را موجب شود. در شرایط خاص زندان، بعد مدیریت رابطه از ابعاد هوش هیجانی نقش مهم تری ایفا می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812842 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!