اثر بخشی درمان ساختارمند ماتریکس بر میزان ولع مصرف، سرسختی و بهزیستی روانی در معتادان مت آمفتامین

پیام:
چکیده:
اهداف
سوء مصرف مواد محرک به ویژه مت آمفتامین ها یکی از معضلات بهداشتی-اجتماعی قرن 21 است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ماتریکس بر میزان ولع مصرف، سر سختی و بهزیستی روانی معتادان وابسته به مت آمفتامین بود.
مواد و روش ها
این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل در 3 مرکز ترک اعتیاد شهر تهران در تابستان 1395 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از سوء مصرف کنندگان وابسته به مت آمفتامین به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد ولع مصرف، سرسختی و بهزیستی روانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش آنالیز کواریانس مانکوا در قالب نرم افزار SPSS 21 انجام شد.
یافته ها
در گروه آزمایش پس از اعمال روش درمانی در شاخص های ولع مصرف، سرسختی و بهزیستی روانی به صورت معناداری بهبودی ایجاد شد (05/0p<).
نتیجه گیری
درمان ساختارمند ماتریکس سبب کاهش ولع مصرف، افزایش سرسختی و افزایش بهزیستی روانی در معتادان وابسته به مت آمفتامین می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812843 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!