رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای از دیدگاه اعضاء هیات علمی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
در دانشگاه ها و سازمان ها، اخلاق حرفه ای تحت تاثیر فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی مجموعهای از معانی و ارزشهای مشترک میباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می باشد.
روش کار
این مطالعه توصیفی – تحلیلی در 83 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1394 از طریق سرشماری انجام گرفت. از پرسشنامه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها بر اساس آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS19 صورت گرفت.
یافته ها
میانگین نمره مولفه های فرهنگ سازمانی ) 8 / 20 ± 1 / 162 ( و مولفه های اخلاق حرفه ای ) 2 / 5 ± 5 / 63 ( می باشد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی در حد نسبتا خوب و اخلاق حرفه ای در حد خوب قرار داشت. همبستگی معناداری بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای مشاهده نگردید ) 05 / 0 < P(. متغیرهای سن، جنس و سابقه کار با مولفه های فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای رابطه ای نداشتند. تنها سطح تحصیلات با مولفه های اخلاق حرفه ای ارتباط معنی دار آماری داشت ) 001 / 0 > P .)
نتیجه گیری
از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، اخلاق حرفه ای در حد خوب رعایت می شود. پیشنهاد می گردد مسئولین برای نهادینه سازی اخلاق در فرهنگ سازمانی، ترویج مستمر و اثربخش اخلاق را در همه ارکان سازمان، ضروری بدانند.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1813174 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.