اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو

پیام:
چکیده:
مقدمه
وسواس شستشو به عنوان شایع ترین تابلوی اختلال وسواسی اجباری یکی از مشکلات جدی سلامت روانشناختی بوده وعلاوه بر اینکه اضطراب یاآشفتگی قابل ملاحظه ای در فرد ایجاد می کند سالیانه هزینه های اقتصادی واجتماعی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شستشو بود.
روش کار
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، با استفاده از طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه گواه انجام شد.از میان کلیه زنان مبتلا به وسولس مراجعه کننده به کلینیک های خانه مهر وحرم مطهردرسال 1396 در شهر مشهد 40 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .ودرنهایت باتوجه به ملاک های ورود به پژوهش،تعداد30نفربه صورت تصادفی به دو گروه مداخله(15نفر)و کنترل(15نفر)تقسیم بندی شدند .گروه مداخله طی 12 جلسه درمان گروهی 90دقیقه ای به مدت 2 ماه تحت درمان بهزیستی روانشناختی ریف قرارگرفتند.در این مدت برای گروه گواه هیچ گونه مداخله درمانی انجام نگرفت.پرسشنامه ییل براون (گودمن وهمکاران ،1989)وپرسشنامه عاطفه مثبت ومنفی (واتسون وهمکاران،1988)به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش آزمون ،پس آزمون ومطالعه پیگیری دوماهه مورد استفاده قرار گرفت.داده ها با استفاده از روش های آمارتوصیفی وتحلیل واریانس با اندازه های مکرر ونرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی در مولفه وسواس فکری و وسواس عملی اثر مثبت معناداری داشته (001/0P<) که در پیگیری دوماهه پس از مداخله نیز پایدار باقی مانده است. تحلیل داده ها نشان دهنده آن بود که درمان بهزیستی روانشناختی بر عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شستشو تاثیر معنی داری داشته (001/0P<) وهمچنین تحلیل های آماری بیانگرتداوم اثربخشی این درمان تا مرحله پیگیری بود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درمان بهزیستی روانشناختی در کاهش وسواس فکری وعملی ونیز افزایش عاطفه مثبت وکاهش عاطفه منفی در بیماران وسواس شستشو موثر است واز این روش مداخله ای می توان به عنوان یک شیوه کارامد در درمان افراد وسواس در مراکز مشاوره استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1813757 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!