ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان

پیام:
چکیده:
مقدمه
رفتارهای پرخطر از علل اصلی مرگ و کیفیت پایین زندگی نوجوانان و جوانان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان بود.
مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود. نمونه ای با تعداد 533 نفر دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان از بین دانش آموزان شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای محاسبه روایی، از مقیاس های افسردگی کودکان، شادکامی آکسفورد و فاجعه سازی شناختی استفاده شد. جهت بررسی ساختار عاملی تاییدی مرتبه اول مقیاس رفتارهای پر خطر، از روش برآورد کمترین مقدار مجذورات وزن دار(WLS) و برای ارزیابی کفایت برازش مدل با داده ها، از شاخص های RMR ، RMSEA ، CFI ، AGFI ، GFI ،c2، c2/ dfوDc2  استفاده گردید. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS vol.16 و Lisrel vol.8.80 انجام شد.
یافته های پژوهش: میانگین نمره های پسران در هر سه سطح رفتارهای پرخطر در مقایسه با میانگین نمره های دختران، بالاتر است. ساختار عاملی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رفتارهای پر خطر با مقیاس افسردگی کودکان(P<0.01) و فاجعه سازی شناختی(P<0.01) همبستگی مثبت معنی داری دارد که بیانگر روایی همگرا و همبستگی منفی معنی دار با مقیاس شادکامی آکسفورد(P<0.01) نشان دهنده روایی واگرای آن است. پایایی با روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های سطح یک، دو و سه به ترتیب 74/0، 69/0 و 75/0 و با روش بازآزمایی به ترتیب 71/0، 82/0 و 70/0 به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری
ساختار عاملی مرتبه اول سه عاملی«مقیاس رفتارهای پر خطر»، برازش خوبی با داده های مشاهده شده نشان داد. بر اساس یافته ها، مقیاس رفتارهای پرخطر در نوجوانان از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1813992 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.