شیوع چاقی شکمی و عوامل دموگرافیک و آمادگی قلبی تنفسی مرتبط با آن در شهرستان بابلسر

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
سبک زندگی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده کیفیت زندگی از جمله بیماری های قلبی- عروقی مطرح می باشد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل دموگرافیک و آمادگی قلبی- تنفسی مرتبط با شیوع چاقی شکمی در شهرستان بابلسر است.
روش کار
150 نفر از زنان و مردان شهرستان بابلسر به شکل تصادفی و طی فراخوانی انتخاب شدند.عوامل دموگرافیک از طریق پرسشنامه؛ سطح فعالیت بدنی از طریق گام سنج؛ چاقی شکمی از طریق BMI Waist Hip Ratio( WHR ،)Body Mass Index و (Body Adiposity Index (BAI تعیین گردید. داده ها با استفاده از آزمو نهای آماری کای اسکوئر، Pearson و آنالیز واریانس در سطح معناداری P≥0/05 تحلیل شدند.
یافته ها
در هر دو جنس ارتباط بین شاخص های WHR ،BMI و BAI با Vo2peak و تحصیلات منفی و معنادار ( 001 / P>0) بود؛ اما ارتباط آن ها با سن مثبت و معنادار به دست آمد ( 001 / P>0 ). همچنین ارتباط مثبت و معناداری میان WHR با وضعیت تاهل زنان وجود داشت ( 008 / P=0 ). شایان ذکر است که با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات، سطوح BMI افزایش غیر معناداری را نشان داد.
نتیجه گیری
آگاه سازی در زمینه چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن و تشویق افراد به انجام فعالیت بدنی می تواند در کاهش شیوع چاقی شکمی و بیماری های وابسته به آن موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1814689 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.