بررسی کارایی فرآیند ترکیبی انعقاد و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید به عنوان جاذب زیستی در تصفیه نهایی شیرابه زباله: بررسی سینتیکی و ترمودینامیک

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
در حال حاضر تولید شیرابه و مدیریت آن به عنوان بزرگ ترین مشکل زیست محیطی مرتبط با بهره برداری از محل دفن پسماند شناخته می شود. در این راستا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فرآیندهای ترکیبی انعقاد شیمیایی و بنتونیت اصلاح شده با سدیم هیدروکسید می باشد.
روش کار
این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی شامل مراحل انعقاد شیمیایی با استفاده از پلی آلومینیوم کلراید و بنتونیت اصلاح شده بود. بدین منظور اثر متغیرهای مهم بهره برداری شامل:( 2-10) pH و غلظت پلی آلومینیوم کلراید( 25 - 5 میلی گرم بر لیتر) در فرآیند انعقاد شیمیایی، زمان تماس (150 - 15 دقیقه)، (pH (2-10 ، دوز بنتونیت ( 5/ 1- 3/ 0 گرم بر لیتر) و دما (25 ، 35 و 45 درجه سانتی گراد) در فرآیند جذب بررسی گردید.
یافته ها
مطابق با نتایج، بازده کلی فرآیند در حذف Chemical Oxygen Demand) COD ) 93درصد با مقادیر بهینه پلی آلومینیوم کلراید= 30 میلی گرم بر لیتر، pH = 6 در مرحله انعقاد شیمیایی، مدت زمان تماس 60 دقیقه در طول فرآیند جذب سطحی، pH = 6 ، دوز جاذب= 5/ 0 گرم بر لیتر و دمای 25 درجه سانتی گراد ب هدست آمد. شایان ذکر است که سینتیک جذب COD روی بنتونیت اصلا حشده از مدل شبه درجه دوم تبعیت می کند.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که کاربرد فرآیند ترکیبی انعقاد شیمیایی و بنتونیت فعال شده در حذف آلاینده های موجود در شیرابه از کارایی بالایی برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1814691 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.