بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارگران صنعت کاشی و سرامیک نیشابور در سال1396

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
بارکاری میزان ظرفیت مورد نیاز افراد جهت دستیابی به سطح کارایی مناسب برای انجام یک وظیفه می باشد. وجود عواملی همچون نوع کار، تکرار کار، شدت و مدت زمان و عوامل روحی- روانی باعث تشدید بارکاری و به طور همزمان افزایش اختلالات اسکلتی- عضلانی می گردد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ناراحتی های اسکلتی- عضلانی و بارکاری در کارکنان صنعت کاشی می باشد.
روش کار
این پژوهش توصیفی- تحلیلی به صورت سرشماری در ارتباط با 65 کارگر صنعت کاشی در شهر نیشابور انجام گرفت. به منظور ارزیابی بارکاری از شاخص ( NASA-TLX (NASA Task Load Index استفاده شد و بررسی وضعیت ناراحتی اسکلتی- عضلانی از طریق پرسشنامه Nordic صورت گرفت. علاو ه براین، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 20 با کاربرد آمار ه های توصیفی و آزمو نهای ،Pearson Spearman و Independent-samples T Test برای بررسی همبستگی بین متغیرها انجام شد.
یافته ها
نتایج به دست آمده حاصل از ارزیابی بارکاری با استفاده از شاخص NASA-TLX نشان داد که کارگران به ترتیب در ابعاد عملکرد و کارایی، احساس دلسردی و ناکامی و بار فیزیکی با نمرات 02 / 18 ± 87 ، 76±26/67 و 43 / 23 ± 75 از سطح نمرات بالایی برخوردار هستند و کمترین نمره از آن میزان تلاش و کوشش با نمره 6/ 30 ± 51 می باشد. همچنین بر مبنای نتایج بیشترین شیوع علائم طی 12 ماه گذشته مربوط به قسمت تحتانی پشت با 63 درصد بوده است. بین بارکاری و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در قسمت تحتانی پشت (P<0/001) با شانه، فوقانی پشت، مچ، زانو و ران (05 / P<0) نیز رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
مطابق با بررسی های انجام شده دریافت می شود که میزان بارکاری و ناراحتی اسکلتی- عضلانی در بین کارگران بالا می باشد و به نظر می رسد که مقیا سهای بارکاری به عنوان یکی از عوامل مرتبط با اختلالات اسکلتی است که نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1814694 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.