بررسی تاثیر غلظت های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)

چکیده:
اعمال شیوه های تقویت کننده بذر به منظور حذف یا کاهش اثر تنش-های محیطی،افزایش درصد جوانه زنی و عملکرد بذر از ارزش بالایی برخوردار می باشد. این تحقیق به منظور شناخت اثر غلظت های مختلف از پلیمر زیستی آلژینات- به عنوان لایه پوششی بذر- بر مراحل فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت، تحت تنش آلودگی نفتی، انجام شده است. این طرح به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار صورت گرفت. تیمار درصد آلودگی نفتی (گازوئیل) در چهار سطح 0، 2، 4، 6 درصد وزنی و تیمار غلظت های ماده پوشش دهنده(آلژینات کلسیم) در چهار سطح 0، 1، 2، 3 درصد حجمی استفاده شد. نتایج حاصل از اثر تیمار پوششی، صرف نظر ازغلظت پلیمر زیستی، بر درصد جوانه زنی بذر ذرت نسبت به تیمار شاهد، معنی دار بوده است.( p<0.05) همچنین درصد جوانه زنی در تمامی تیمارهای پوششی، تحت تاثیر آلودگی نفتی نسبت به تیمار شاهد(بدون پوشش) بطور معنی داری بیشتر بوده است( p<0.05). در بیشترین درصد آلودگی(6 درصد)، بهترین درصد جوانه زنی در تیمار 2 درصد آلژینات کلسیم مشاهده شد. از سویی دیگر بیشترین طول گیاهچه، طول ریشه و وزن تر در 6 درصد آلودگی مربوط به تیمار 1و2 درصد آلژینات کلسیم بوده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، تیمارهای 1و2 درصد آلژینات کلسیم نتیجه موثرتری را در بهبود شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت تحت تاثیر آلودگی نفتی)گازوئیل (نشان داده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
776 -788
لینک کوتاه:
magiran.com/p1815850 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!