بررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی از کیفیت آموزش بالینی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
آموزش بالینی، بخش مهم آموزش در رشته های پیراپزشکی است لذا برای تعیین مشکلات و بهبود کیفیت آموزش، باید وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و در نیم سال اول سال تحصیلی 95-94 به صورت سرشماری بر روی 80 نفر از دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان انجام گرفت. داده ها بوسیله پرسشنامه روا و پایا گردآوری شد و سپس تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس، آزمون t و آمار توصیفی انجام شد.
یافته ها
از دیدگاه دانشجویان، وضعیت آموزش بالینی در حیطه های عملکرد مربی در سطح خوب و در حیطه های اهداف و برنامه آموزشی، نحوه رفتار با دانشجو، محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی در سطح متوسط ارزیابی گردید. میزان رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان دختر بطور معنی داری بیشتر از پسران بود (05/0p<). بین رضایتمندی کلی از کیفیت آموزش بالینی و جنسیت رابطه معنی داری مشاهده نشد(05/0p>).
نتیجه گیری
بازبینی برنامه ریزی آموزشی، طراحی معیار ارزشیابی بالینی صحیح و اصلاح مشکلات و کمبود امکانات بخش بالین، می تواند در ارتقای کیفیت آموزش و افزایش رضایتمندی دانشجویان موثر باشد.
نوع مقاله:
بررسی کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.