تاثیر برنامه آموزش حمایت های مداوم لیبر بر اهمیت و به کارگیری رفتارهای حمایتی در دانشجویان مامایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
حمایت لیبر بر کاهش درد و اضطراب مادران از زایمان موثر است، عواملی که ممکن است سبب افزایش میزان سزارین و کاهش فرزندآوری شوند. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی آموزش بالینی حمایت های لیبر به دانشجویان مامایی بر اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی توسط دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی ،34 دانشجوی مامایی به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. دانشجویان در گروه های 7-5 نفره، توسط مدرسین بالینی مامایی، در محیط بالین، تکنیک های حمایتی لیبر را به صورت عملی آموزش دیدند. برای تعیین تاثیر مداخله انجام شده از پرسشنامه ی استاندارد حمایت لیبر (LSQ) قبل و پس از مداخله استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 23 و آزمون های آماری توصیفی، تی زوجی و رگرسیون خطی انجام و میزان معنی داری کمتر از 0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها
برحسب یافته های مطالعه، آموزش حمایت های مداوم لیبر به دانشجویان در محیط بالین، منجر به افزایش معنی دار میزان اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی در لیبر، در چهار حیطه ی فیزیکی، عاطفی، طرفداری از تصمیمات زائو و اطلاعاتی شده است p<0/01
در تحلیل آماری رگرسیون خطی، هیچ یک از متغیرهای زمینه ای مورد بررسی با میزان اهمیت و بکارگیری رفتارهای حمایتی ارتباط معنی‏ داری نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر آموزش بالینی بر اهمیت و بکارگیری روش های حمایتی لیبر بر دانشجویان مامایی، لازم است این دانشجویان با مدل های حمایتی آشنا شوند و به انجام آن مبادرت ورزند تا پس از فارغ التحصیلی، به عنوان پرسنل از این روش ها استفاده نمایند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816278 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.