بررسی تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد، اندام های داخلی، آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی و تاثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده بر عملکرد، آنزیم های پاداکسنده (آنتی اکسیدانی) و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و دوازده جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه بدون افزودنی به عنوان شاهد (کنترل) ، 2) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن، 3) جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده، 4) جیره پایه دارای 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس آویشن ریزپوشانی شده. وزن بدن در ده روزگی بین تیمارهای حاوی افزودنی با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند (05/0>P). در سن 24 روزگی وزن بدن همه تیمارهای حاوی افزودنی نسبت به تیمار شاهد معنی دار شد (05/0>P). وزن در 42 روزگی تیمارهای حاوی افزودنی اسانس آویشن و 100 میلی گرم در کیلوگرم اسانس ریزپوشانی شده با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند. در دوره پایانی، ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای شاهد و اسانس آویشن 100 میلی گرم در کیلوگرم تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P). نسبت وزن سنگدان، چربی محوطه بطنی، بورس، تیموس و طحال تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نداشتند. سطح گلوکز خون و سطح تری گلیسیرید، HDL-C، LDL-C و VLDL-C بین تیمارها با تفاوت معنی داری همراه نبودند (05/0P). درمجموع با توجه به عملکرد یکسان و یا بهتر تیمار آویشن محافظت شده (به ویژه 100 میلی گرم در کیلوگرم) نسبت به تیمار اسانس خالص درزمینه عملکردهای وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک و... که سبب کاهش مصرف اسانس در جیره می شود می توان آن را توصیه کرد که عملکرد بهتری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
523 -531
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816350 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.